Säännöt ja tietosuojaselosteet

Tältä sivulta löydät Etelä-­Pohjalaisen Osakunnan säännöt, sekä henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojaselosteet.

Etelä­-Pohjalaisen Osakunnan säännöt

Säännöt PDF-muodossa: Etelä-Pohjalaisen Osakunnan säännöt
Käsitelty kokouksissa 20.11.2019 ja 24.2.2020.

Rehtori vahvistanut säännöt 7.9.2020. Säännöt astuneet voimaan 7.9.2020

I LUKU
OSAKUNNAN TARKOITUS
1 §
Etelä-Pohjalainen Osakunta on yksi niistä Helsingin yliopiston opiskelijoiden
keskuuteen perustetuista osakunnista, joista säädetään yliopistolaissa (24.7.2009/558)
ja Helsingin yliopiston johtosäännössä (15.4.2015).
2 §
Osakunnan tarkoituksena on yhdistää osakuntalaiset, luoda monipuoliset edellytykset
jäsentensä viihtyisälle ja kehittävälle yhdessäololle, parantaa heidän sosiaalisia olojaan,
tukea ja kehittää heidän harrastuksiaan, auttaa yhteyksien ja suhteiden luomisessa
työelämään sekä pitää yllä jäsenistönsä mielenkiintoa maakunnallisiin,
yhteiskunnallisiin ja kansainvälisiin asioihin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Osakunta
pitää yhteyttä samojen tavoitteiden hyväksi toimiviin järjestöihin ja yhteisöihin sekä
kanta-alueeseen, se järjestää tilaisuuksia ja harjoittaa julkaisu- ja aluetoimintaa.

II LUKU
OSAKUNNAN KANTA-ALUE
3 §
Etelä-Pohjalaisen Osakunnan kanta-alueena on Vaasan läänin 31.8.1997 käsittämä alue.

III LUKU
OSAKUNNAN JÄSENET
4 §
Osakunnan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, ulkojäsenet, kannatusjäsenet, seniorijäsenet
ja kunniajäsenet.

VARSINAISET JÄSENET
5 §
Osakunnan varsinaisia jäseniä ovat ne Helsingin yliopiston kirjoissa olevat opiskelijat,
jotka Osakunnan hallitus on hyväksynyt jäseniksi ja jotka ovat maksaneet
lukuvuosittaisen jäsenmaksunsa Osakunnalle.
6 §
Osakunnan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Helsingin yliopiston kirjoissa oleva
perustutkinto-opiskelija, joka ei kuulu toiseen Helsingin yliopiston Osakuntaan, mikäli
hänellä on maakunnallisia tai sukulaissiteitä osakunnan kanta-alueelle tai osakuntaan
tai joka muuten osoittaa kiinnostusta osakunnan kanta-aluetta tai osakuntaa kohtaan.
Lisäksi vastaavat ehdot täyttävä Helsingin yliopiston jatko-opiskelija voidaan
hakemuksesta hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.
7 §
Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Jäsenyys voidaan hylätä vain, jos siihen on
erityisiä syitä. Hallituksen jäsenyyttä koskevasta päätöksestä voi asianosainen vaatia
oikaisua Osakunnan kokoukselta. Kirjallinen oikaisuvaatimus on toimitettava 30 päivän
kuluessa jäsenyyttä koskevan päätöksen tiedoksi saamisesta Osakunnan kuraattorille tai
hallituksen puheenjohtajalle.
8 §
Jokaisen uuden varsinaisen jäsenen on ilmoittauduttava Osakunnassa ja merkittävä
henkilötietonsa Osakunnan nimikirjaan.
9 §
Osakunnan varsinaisella jäsenellä on äänioikeus Osakunnan kokouksissa ja oikeus tulla
valituksi Osakunnan virkoihin ja luottamustoimiin.
10 §
Varsinainen jäsen katsotaan eronneeksi Osakunnasta, jos hän jättää jäsenmaksunsa
maksamatta kahtena peräkkäisenä lukuvuotena tai jos hänet poistetaan yliopiston
kirjoista.
Jos varsinainen jäsen valmistuu ja lakkaa olemasta opiskelija, varsinainen jäsenyys
päättyy valmistumislukuvuoden loppuun. Tällöin jäsen voidaan hyväksyä Osakunnan
seniorijäseneksi 21 §:n mukaan.
11 §
Varsinainen jäsen voi erota Osakunnasta kesken lukuvuoden ilmoittamalla siitä
Osakunnan hallitukselle kirjallisesti. Mikäli hän eroaa Osakunnasta liittyäkseen toiseen
Osakuntaan, hänelle annetaan pyynnöstä erotodistus.
12 §
Osakunnan kokouksella on oikeus erottaa määräajaksi tai toistaiseksi varsinainen jäsen,
joka on käyttäytymisellään huomattavasti vaikeuttanut Osakunnan toimintaa tai jättänyt
täyttämättä ne velvollisuudet, joita hänellä on Osakunnalle sen jäsenenä.
Erottamispäätös on tehtävä vähintään 4/5 enemmistöllä annetuista äänistä.
Erottamisesta on viipymättä ilmoitettava rehtorille.
Osakunnasta erotettu opiskelija voi hakea erottamispäätökseen oikaisua siten kuin 41
§:ssä säädetään.
13 §
Osakunnasta erotettu opiskelija voi 7 §:ssä säädetyllä tavalla hakea uudelleen
Osakunnan jäseneksi. Osakunnan on asiaa ratkaistessaan otettava huomioon hakijan
perustelut sekä erottamisen syy.

ULKOJÄSENET
14 §
Osakunnan ulkojäseneksi voidaan hyväksyä muussa kuin Helsingin yliopistossa
korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija, joka muutoin täyttää 6 §:n ehdot.
Muussa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa opiskeleva jatko-opiskelija voidaan
hakemuksesta hyväksyä ulkojäseneksi.
Ulkojäseneksi hyväksymisestä päätetään 7 §:n mukaisesti.
15 §
Ulkojäsenen on ilmoittauduttava Osakuntaan ja maksettava ulkojäsenmaksu, joka on
suuruudeltaan sama kuin varsinaisilla jäsenillä. Jokaisen uuden ulkojäsenen on
ilmoittauduttava Osakunnassa ja merkittävä henkilötietonsa Osakunnan ulkojäsenille
tarkoitettuun nimikirjaan.
16 §
Osakunnan ulkojäsenellä on oikeus tulla valituksi Osakunnan virkoihin ja
luottamustoimiin, mutta ulkojäsentä ei voida valita kuraattoriksi.
Taloudellisten ja sosiaalisten etujen osalta ulkojäsen on yhdenvertainen varsinaisten
jäsenten kanssa.
17 §
Ulkojäsenellä on Osakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus sekä äänioikeus
henkilövalinnoissa.
18 §
Ulkojäsenyyden päättymisestä on voimassa, mitä 10 §:ssä säädetään varsinaisista
jäsenistä.
19 §
Ulkojäsenen erottamisesta on voimassa, mitä 12–13 §:ssä säädetään varsinaisen jäsenen
erottamisesta.

KANNATUSJÄSENET
20 §
Osakunnan kannatusjäsen on jokainen Osakunnan entinen varsinainen tai ulkojäsen,
joka on maksanut vuotuisen kannatusjäsenmaksun sekä muu kannatusjäsenmaksun
maksanut henkilö, jonka Osakunnan hallitus on hakemuksesta hyväksynyt
kannatusjäseneksi. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös oikeushenkilö.
Kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää Osakunnan kokous. Kannatusjäsenille
tarjottavista palveluista ja tilaisuuksista päättää Osakunnan hallitus. Kannatusjäsenellä
tai kannatusjäsenen ollessa oikeushenkilö sen edustajalla on oikeus olla läsnä
Osakunnantilaisuuksissa. Osakunnan kokouksissa kannatusjäsenellä tai sen edustajalla
on läsnäolo- ja puheoikeus.

SENIORIJÄSENET
21 §
Osakunnan seniorijäsen on jokainen entinen Osakunnan varsinainen tai ulkojäsen, jonka
Osakunnan hallitus on hyväksynyt seniorijäseneksi. Seniorijäsenellä on oikeus olla läsnä
Osakunnan tilaisuuksissa. Osakunnan kokouksissa seniorijäsenellä on läsnäolo- ja
puheoikeus.

KUNNIAJÄSENET
22 §
Osakunnan kunniajäseneksi voidaan kutsua Osakunnan entinen jäsen tai muu henkilö,
joka on huomattavalla tavalla toiminut Osakunnan, pohjalaisuuden tai kanta-alueen
hyväksi tai jolle muuten tahdotaan osoittaa erityistä kunnioitusta. Ehdotus
kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään Osakunnan kokouksessa vähintään 50 jäsenen
tai kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoittamalla kirjelmällä. Asia käsitellään
Osakunnan kokouksessa ensin keskusteluasiana. Asiasta päätettäessä asia ratkaistaan
ilman keskustelua seuraavassa Osakunnan kokouksessasuljetuin lipuin toimitetussa
äänestyksessä, jossa ehdotusta pitää kannattaa vähintään 2/3 äänestäneistä..

IV LUKU
INSPEHTORI JA KURAATTORI
23 §
Osakunnalla on inspehtori, jonka tulee olla Helsingin yliopiston professori. Inspehtorin
tehtävänä on tukea ja valvoa Osakunnan toimintaa sekä olla yhdyssiteenä yliopiston ja
Osakunnan välillä. Inspehtorilla on Osakunnan kokouksissa ja Osakunnan hallituksen
kokouksissa läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus.
24 §
Inspehtorin vaali toimitetaan Osakunnan kokouksessa suljetuin lipuin, jos ehdokkaita on
useampi kuin yksi. Ellei ensimmäisessä äänestyksessä kukaan ehdokkaista saa yli puolta
äänistä, toimitetaan uusi äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Valituksi tulee se,
jota tässä äänestyksessä useimmat ovat kannattaneet. Jos äänet toisessa äänestyksessä
menevät tasan, ratkaisee arpa. Vaalin tulos on ilmoitettava rehtorille. Jos inspehtori on
pidemmän aikaa estynyt hoitamasta tehtäviään, valitaan edellä mainitulla tavalla virkaa
toimittava inspehtori.
Inspehtorin toimikausi jatkuu, kunnes hän eroaa tehtävästään, lakkaa olemasta
Helsingin yliopiston professori tai tulee pysyvästi estyneeksi hoitamaan tehtäviään.
25 §
Osakunnan toimintaa johtaa ja valvoo kuraattori, jolla on Osakunnan kokouksissa,
Osakunnan hallituksen kokouksissa ja kaikissa Osakunnan valio- ja toimikunnissa
läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus. Tehtävässään kuraattorin on noudatettava Osakunnan
sääntöjä, päätöksiä ja perinteitä. Kuraattori valvoo Osakunnan sääntöjen, ohjesääntöjen
ja rahastojen sääntöjen noudattamista. Osakunta valitsee kuraattorikseen kahdeksi
vuodeksi kerrallaan loppututkinnon suorittaneen entisen tai nykyisen varsinaisen
jäsenensä. Kuraattoriksi voidaan valita myös Osakunnan toimintaan hyvin perehtynyt
opiskelijajäsen.
Kuraattori valitaan talvikokouksessa ja hänen toimikautensa alkaa Osakunnan
vuosijuhlan jälkeisenä päivänä. Vaali toimitetaan, kuten inspehtorin vaalista on säädetty.
Jos kuraattori on pidemmän aikaa estynyt hoitamasta tehtäväänsä tai eroaa kesken
toimikautensa, valitaan edellä mainitulla tavalla virkaa toimittava kuraattori
määräajaksi ja korkeintaan käynnissä olevan kuraattorikauden loppuun.

V LUKU
OSAKUNNAN HALLINTO
OSAKUNNAN KOKOUS
26 §
Osakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää Osakunnan kokous. Osakunnan kokous on
päätösvaltainen, kun vähintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä on läsnä.
27 §
Osakunnan kokoukset ovat varsinaisia ja ylimääräisiä. Varsinaisia kokouksia ovat
syyskokous, talvikokous ja kevätkokous. Muut kokoukset ovat ylimääräisiä.
28 §
Osakunnan kokouksen kutsuu koolle inspehtori, kuraattori tai Osakunnan hallitus.
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle myös, kun vähintään kymmenen (10) jäsentä
sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti Osakunnan hallitukselta vaatii.
Ylimääräinen kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa siitä, kun koollekutsuja on saanut
vaatimuksesta tiedon.
29 §
Osakunnan kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta
Osakunnan ilmoitustaululla sekä kalenterivuoden ensimmäisessä Osakunnan
kokouksessa päätettävällä virallisella ilmoitustavalla. Kokousilmoituksessa on
mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat.
30 §
Osakunnan talvikokous on pidettävä helmikuun aikana. Kokouksessa käsiteltäviä
sääntömääräisiä asioita ovat:
1. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman vahvistaminen
2. Ansio- ja harrastusmerkkien myöntäminen
3. Osakunnan kuraattorin valinta kaksivuotiskaudelle
4. Osakunnan edustajan ja varaedustajan valinta Osakuntien Yhteisvaltuuskunta ry:een
5. Osakunnan ehdokkaiden valinta Kiinteistö Oy Osakunnan hallitukseen sekä
tilintarkastajiksi, Kiinteistö Oy Artin hallitukseen ja tilintarkastajiksi, Kiinteistö Oy
Kämnerintie 7:n hallitukseen sekä tilintarkastajiksi ja Ylioppilasasuntolasäätiön
tilintarkastajaksi
6. Muut esille tulevat asiat
31 §
Kevätkokous on pidettävä aikaisintaan maaliskuun 25. päivänä ja viimeistään huhtikuun
15. päivänä. Kokouksessa käsiteltäviä sääntömääräisiä asioita ovat:
1. Osakunnan ja Osakunnan rahastojen tilinpäätöksien vahvistaminen
2. Vastuuvapaudesta päättäminen
3. Osakunnan ehdokkaiden valinta Oy Botta Ab:n hallitukseen
4. Osakunnan ehdokkaiden valinta Oy Botta Ab:n tilintarkastajaksi ja
varatilintarkastajaksi
5. Muut esille tulevat asiat
32 §
Syyskokous on pidettävä marraskuun aikana. Kokouksessa käsiteltäviä sääntömääräisiä
asioita ovat:
1. Hallituksen vaali
2. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali
3. Pääsihteerin, taloudenhoitajan, emäntien, isäntien ja muiden virkailijoiden vaali
4. Osakunnan edustajien valinta Osakunnan stipendirahaston hoitokuntaan
5. Kunnia-, ansio- ja harrastusmerkkitoimikuntien asettaminen
6. Osakunnan edustajien valinta Pohjalaiseen Valtuuskuntaan (PV) sekä PV:n
tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
7. Osakunnan ehdokkaiden valinta Pohjalaisten Talosäätiö Ostrobotnian (PTO)
hallitukseen ja tilintarkastajiksi
8. Osakunnan talousarvion vahvistaminen
9. Muut esille tulevat asiat
33 §
Osakunnan kokous päättää 7, 20, 22, 24, 25, 30–32, 40, 52 ja 59 pykälissä mainittujen
asioiden lisäksi sääntöjen, rahastojen sääntöjen ja ohjesääntöjen muuttamisesta,
jäsenten aloitteista ja kunniamerkkien myöntämisestä sekä valitsee edustajat
Pohjalaisten Aluetutkimustoimikuntaan (POAT), kolmivuotiskaudeksi
Ylioppilasasuntolasäätiön hallitukseen, , kolmivuotiskaudeksi PTO:n edustajistoon ja
asiantuntijajäsenet tukirahaston hoitokuntaan. Osakunnan kokouksessa on käsiteltävä
myös kaikki Osakuntaa koskevat laajakantoiset tai periaatteelliset asiat.
34 §
Osakunnan kokouksessa puhetta johtaa inspehtori, kuraattori tai heidän ollessa
estyneitä kokouksen valitsema varsinainen jäsen.
35 §
Äänestyksissä ja vaaleissa eniten ääniä saanut ehdotus voittaa, ellei säännöissä ole toisin
mainittu. Hallituksen puheenjohtajan, pääsihteerin, taloudenhoitajan, isännän ja
emännän vaaleissa toimitaan, kuten inspehtorin vaalissa on säädetty. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Vaali toimitetaan ilman äänestystä,
kun ehdokkaita on vain yksi. Vaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos joku sitä vaatii.
Osakunnan edustajat Pohjalaisen Valtuuskuntaan valitaan suhteellisella vaalitavalla,
mikäli Osakunnan kokous ei ole yksimielinen edustajien valinnasta. Suhteellisessa
vaalissa jokaisen on kirjoitettava vaalilippuunsa niin monta nimeä kuin on valittavia.
Vertausluvut määräytyvät siten, että vaalilipussa ensimmäisenä oleva nimi saa niin
monta vertauspistettä kuin on valittavia, toinen yhden vähemmän ja niin edelleen.
Suurimman ja toiseksi suurimman vertausluvun saaneet valitaan Osakunnan
varsinaisiksi edustajiksi Pohjalaiseen Valtuuskuntaan. Kolmanneksi ja neljänneksi
suurimmat vertausluvut saaneet valitaan varaedustajiksi.
36 §
Päätöksen tekeminen ensimmäistä kertaa käsiteltävänä olevasta asiasta siirretään
seuraavaan kokoukseen, jos vähintään viisi (5) varsinaista jäsentä sitä vaatii. Uusi
kokous on kutsuttava koolle 30 päivän kuluessa. Asian siirtämisestä uudelleen
päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
37 §
Osakunnan sääntöjen, rahastojen sääntöjen ja ohjesääntöjen muuttaminen on
hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä Osakunnan kokouksessa.
Osakunnan säännöt astuvat voimaan, kun yliopiston rehtori on ne vahvistanut.
Rahastojen sääntöjen ja ohjesääntöjen voimaantulon aikataulusta päätetään niiden
toisen käsittelyn yhteydessä.
38 §
Osakunnan kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään päätökset ja tehdyt
vastaehdotukset sekä mahdolliset äänestystulokset. Osakunnan kokous valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan yhdessä puheenjohtajan kanssa.
Tarkastettuun pöytäkirjaan ei saa tehdä muutoksia. Osakunnan kokouksen päätösten
tulee olla saatavilla 10 päivän kuluessa kokouksesta. Tarkastetun pöytäkirjan on oltava
saatavilla neljän (4) viikon kuluessa kokouksesta.
39 §
Osakunnan kokouksen päätökseen tyytymätön kokouksessa läsnä ollut ja päätöstä
vastustanut Osakunnan jäsen saa ilmoittaa eriävän mielipiteensä joko suullisesti heti
päätöksenteon jälkeen tai kirjallisesti viimeistään 14 päivän kuluessa kokouksesta.
Eriävä mielipide on merkittävä pöytäkirjaan.
40 §
Kuraattori voi määrätä sisäisen tarkastuksen Osakunnan hallituksen ja muun
toimielimen päätöksestä tai toiminnasta, jos kuraattori katsoo päätöksen tai toiminnan
olevan lain tai Osakunnan sääntöjen vastainen. Lisäksi kuraattori voi määrätä sisäisen
tarkastuksen Osakunnan hallituksen ja muun toimielimen päätöksestä tai toiminnasta,
jos kuraattori katsoo asian olevan Osakunnan toiminnalle olennainen ja ilmeisen
haitallinen. Osakunnan kokouksen päätöksestä kuraattori ei voi määrätä sisäistä
tarkastusta. Sisäisen tarkastusmääräyksen johdosta päätöksen tehnyt tai toimintaan
ryhtynyt toimielin käsittelee asian uudelleen ja tekee asiassa uuden ratkaisun.
Kuraattorin tarkastusmääräys Osakunnan hallituksen päätöksestä tai toiminnasta
tehdään Osakunnan hallitukselle ja tarkastusmääräys toimielimen päätöksestä tai
toiminnasta asianomaiselle toimielimelle. Tarkastusmääräys on tehtävä 14 päivän
kuluessa siitä, kun kuraattori on saanut tiedon päätöksestä tai toiminnasta. Jos
kuraattori on tyytymätön tarkastuksen johdosta tehtyyn ratkaisuun, voi hän saattaa
asian Osakunnan kokouksen ratkaistavaksi 14 päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä.
Osakunnan kokouksen tekemä ratkaisu on lopullinen.
Kuraattori voi määrätä, että Osakunnan hallituksen tai muun toimielimen päätöstä tai
toimintaa, josta kuraattorilla on oikeus määrätä tarkastus, ei saa panna täytäntöön tai
suorittaa ennen kuin tarkastusmääräys on käsitelty. Kuraattori voi myös määrätä, että
hallituksen ja muun toimielimen tarkastuksen johdosta annettua ratkaisua ei saa panna
täytäntöön ennen kuin se on käsitelty Osakunnan kokouksessa.
Kuraattori ei voi määrätä tarkastusta hallintoasiaa koskevasta päätöksestä. Kuraattorin
määräämä tarkastus tai sen määräämättä jättäminen ei vaikuta asianosaisen oikeuteen
käyttää 41 §:n mukaisia muutoksenhakukeinoja.
41 §
Sen lisäksi, mitä muutoksenhausta 7 §:ssä säädetään, Osakunnan kokouksen, hallituksen
tai toimielimen hallintoasiaa koskevasta päätöksestä saa vaatia oikaisua Osakunnan
kokoukselta siten kuin hallintolaissa säädetään. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään.
Osakunnan kokouksen, hallituksen tai muun toimielimen muuta kuin hallintoasiaa
koskevasta päätöksestä asianosainen saa tehdä oikaisuvaatimuksen
inspehtorikollegiolle siten kuin yliopiston johtosäännön 54 §:ssä määrätään.
Valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanosta, ennen kuin se on saanut lainvoiman,
päättää kuraattori oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 122 §:n edellytysten
mukaan.

OSAKUNNAN HALLITUS
42 §
Osakunnan hallituksen tehtävänä on Osakunnan käytännön toiminnan järjestäminen ja
hoitaminen. Hallitus päättää kaikista niistä asioista, jotka näiden sääntöjen mukaan eivät
kuulu Osakunnan muun toimielimen tai virkailijan päätettäviksi. Hallituksen tehtävistä
voidaan määrätä tarkemmin ohjesäännössä.
43 §
Osakunnan hallitus valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan.
Ensimmäiseksi kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja päätetään hallituksen jäsenten
lukumäärä. Hallitukseen voidaan valita puheenjohtajan lisäksi 7–11 jäsentä, joista
vähintään yhden on oltava Osakunnan varsinainen jäsen. Puheenjohtaja tekee
kokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan ehdottamat jäsenet
valitaan, mikäli alle 1/5 läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä vastustaa ehdotusta.
Jos 1/5:n vähemmistö vastustaa ehdotusta, hallituksen jäsenet valitaan suhteellisella
vaalilla. Vaaleissa ehdokkaina ovat hallituksen puheenjohtajan ehdottamien henkilöiden lisäksi
jokainen Osakunnan varsinainen tai ulkojäsen, jota kokouksessa on ehdotettu.
Suhteellisessa vaalissa jokaisen on kirjoitettava vaalilippuunsa niin monta nimeä kuin
on valittavia. Vertausluvut määräytyvät siten, että vaalilipussa ensimmäisenä oleva nimi
saa niin monta vertauspistettä kuin on valittavia, toinen yhden vähemmän ja niin
edelleen.
44 §
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja. Ensimmäisessä kokouksessa
hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka toimii puheenjohtajan
sijaisena tämän ollessa estynyt. Jos hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Osakunnan
ulkojäsen, tulee hallituksen varapuheenjohtajan olla Osakunnan varsinainen jäsen.
45 §
Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään päätökset ja
vastaehdotukset sekä mahdolliset äänestystulokset. Hallituksen kokouksen päätösten
tulee olla saatavilla 10 päivän kuluessa kokouksesta. Pöytäkirjan tulee olla saatavilla
neljän (4) viikon kuluessa kokouksesta.
46 §
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet siihen kuuluvista on läsnä,
joukossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
47 §
Hallituksen jäsenten ollessa erimielisiä asia ratkaistaan äänestämällä. Mikäli yksikin
jäsen sitä vaatii, on äänestettävä suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, paitsi suljetussa lippuäänestyksessä ja vaaleissa arpa.
48 §
Hallituksen käsiteltävänä oleva asia on siirrettävä seuraavaan kokoukseen, jos
vähintään kaksi hallituksen jäsentä niin vaatii. Asian siirtämisestä uudelleen päätetään
yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
49 §
Jokainen Osakunnan jäsen saa esittää hallituksen kokoukselle asian tai aloitteen, jonka
hän on ennalta esitellyt hallituksen puheenjohtajalle. Esityksen tekijä saa olla läsnä
kokouksessa asian käsittelyn ajan.
50 §
Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautensa, Osakunnan kokous valitsee uuden
jäsenen hallituksen puheenjohtajan ehdotuksesta. Jos puheenjohtaja eroaa kesken
toimikautensa, valitaan uusi hallitus 43 §:ssä säädetyllä tavalla, tällöin uuden hallituksen
toimikausi kestää kuluvan kalenterivuoden loppuun.
51 §
Osakunnan kokous voi erottaa hallituksen tai sen jäsenen kesken toimikauden, mikäli
hallitus tai sen jäsen ei nauti Osakunnan luottamusta. Luottamuskysymys pannaan
vireille joko
1. viipymättä sitä varten 28 §:n mukaisesti kutsuttavassa ylimääräisessä kokouksessa tai
2. siten, että vähintään kymmenen (10) Osakunnan jäsentä kirjallisesti pyytää vähintään
14 päivää ennen Osakunnan kokousta asian ottamista esityslistalle.
Luottamuskysymyksestä on äänestettävä kokouksessa keskustelun jälkeen. Ratkaisu
tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Erotetun hallituksen tai sen jäsenen
tilalle valitaan uusi hallitus tai sen jäsen 43 §:ssä säädetyllä tavalla.
OSAKUNNAN VIRKAILIJAT JA VALIOKUNNAT
52 §
Osakunnan pysyviä virkailijoita ovat pääsihteeri, taloudenhoitaja, emännät ja isännät.
Pysyvän viran perustamisesta päättää Osakunnan kokous.
53 §
Hallitus voi asettaa valiokuntia, toimikuntia ja virkailijoita toimikaudekseen. Jos
virkailija tai valiokunnan tai toimikunnan jäsen eroaa kesken toimikautensa, hallitus voi
valita uuden virkailijan tai päättää jättää viran täyttämättä.
54 §
Osakunnan kokous voi asettaa virkailijoita seuraavan tai senhetkisen hallituksen
toimikaudeksi, jos valinta edistää Osakunnan tai hallituksen toimintaa. Osakunnan
kokouksen toimittama virkailijoiden vaali ei rajoita hallituksen mahdollisuuksia käyttää
53 §:n mukaisia oikeuksiaan tai hallituksen oikeutta päättää hallituksen jäsenten ja
muiden virkailijoiden vastuualueista.
55 §
Osakunnan virkailijoilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa.
56 §
Virkailijoiden ja valiokuntien tehtävistä voidaan määrätä tarkemmin ohjesäännöissä.

VI LUKU
OSAKUNNAN TALOUS
57 §
Osakunnan tilikausi on kalenterivuosi.
58 §
Hallitus vastaa Osakunnan taloudenhoidosta Osakunnan vahvistaman talousarvion
mukaan niiltä osin kuin näillä säännöillä ei ole toisin määrätty. Rahastojen hoitokunnat
vastaavat rahastojen varallisuuden hoidosta. Tarvittaessa Osakunnan kokous voi
hyväksyä lisätalousarvioita.
59 §
Taloudenhoitaja huolehtii Osakunnan käytännön taloudenhoidosta sekä on
tilivelvollinen yhtäläisesti hallituksen jäsenien kanssa.
60 §
Ollessaan tilapäisesti estynyt taloudenhoitajan on hankittava itselleen sijainen. Sijaisen
hyväksyy hallitus ja hänen on oltava Osakunnan nykyinen tai entinen jäsen.
Taloudenhoitaja vastaa sijaisen toiminnasta.
61 §
Osakunnan kokous määrää jäsenmaksun varsinaiselle jäsenelle ja ulkojäsenelle. Lisäksi
Osakunta voi päättää ylimääräisten maksujen perimisestä.
62 §
Osakunnan pysyvät rahastot ovat Etelä-Pohjalaisen Osakunnan stipendirahasto ja
tukirahasto. Erityisiä tarkoituksia varten Osakunta voi perustaa muita rahastoja.
Rahastojen hoidosta voidaan antaa tarkempia määräyksiä rahastojen säännöissä.
Osakunnan stipendirahaston hoitokuntaan kuuluvat inspehtori, kuraattori, kaksi
osakunnan kokouksen valitsemaa Osakunnan seniorijäsentä ja kaksi varsinaista tai
ulkojäsentä. Osakunnan taloudenhoitaja toimii hoitokunnan taloudenhoitajana ja
sihteerinä, ilman äänioikeutta.
Osakunnan tukirahaston hoitokuntaan kuuluvat kuraattori, hallituksen puheenjohtaja,
yksi hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen ja kolme Osakunnan kokouksen
valitsemaa Osakunnan seniorijäsentä. Osakunnan taloudenhoitaja toimii hoitokunnan
taloudenhoitajan ja sihteerinä.
63 §
Osakunnan talouden hoidosta voidaan määrätä tarkemmin ohjesäännössä.
TILINTARKASTUS
64 §
Osakunnalle valitaan syyskokouksessa kaksi tilintarkastajaa ja kaksi
varatilintarkastajaa. Tilintarkastajaksi on esteellinen henkilö, joka:
1. on tai on ollut edellisen vuoden aikana toimessa, josta seuraa tilivelvollisuus
Osakunnalle
2. on velkaa Osakunnalle.
Jos tilintarkastaja tai varatilintarkastaja tulee toimikautensa kestäessä esteelliseksi tai
pysyvästi estyneeksi, hänen on ilmoitettava siitä viipymättä Osakunnan hallitukselle tai
kuraattorille, jolloin on valittava uusi tilintarkastaja tai varatilintarkastaja.
65 §
Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien on oltava talousasioihin perehtyneitä.
66 §
Osakunnan ja rahastojen tilit on tarkastettava tilivuoden päätyttyä maaliskuun 25.
päivään mennessä. Osakunnan ja rahastojen tilintarkastuskertomukset on esitettävä
Osakunnan kevätkokoukselle.

VII LUKU
ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ
67 §
Osakunta viettää vuosipäiväänsä maaliskuun 21. päivänä, koska samana päivänä vuonna
1863 Juhana Vilhelm Snellman nimitettiin maan hallituksen jäseneksi ja Yrjö Sakari
Yrjö-Koskinen yliopiston professoriksi. Vuosijuhlapäiväksi Osakunta voi valita muun
edellä mainittua päivää lähellä olevan päivän.
68 §
Osakunnan lipussa on valkoisella pohjalla tähkäseppeleen ympäröimänä vanhan
Pohjanmaan
vaakuna. Osakunnan lippua käytetään Osakunnan vuosijuhlassa ja Porthan-juhlassa.
Lipun käyttämisestä muissa tilaisuuksissa päättää Osakunnan hallitus. Kuitenkin voi
Osakunnan kuraattori kiireellisissä tapauksissa suostua lipun käyttöön myös ilman
hallituksen päätöstä.
69 §
Osakuntanauhan värit ovat vaaleansininen-valkoinen-vaaleansininen. Osakuntanauhan
myöntämisestä muille kuin Osakunnan jäsenille päättää Osakunnan hallitus tai
kuraattori. Osakuntanauhaa voidaan käyttää Osakuntien juhlatilaisuuksissa ja
akateemisissa juhlissa.
70 §
Etelä-Pohjalaisen Osakunnan kunniamerkki annetaan Osakunnan entiselle jäsenelle,
joka on toiminut Osakunnan, pohjalaisuuden tai kanta-alueen hyväksi tai jolle tahdotaan
osoittaa kunnioitusta. Osakunnan kunniajäseneksi kutsuttu henkilö saa kunniamerkin.
Etelä-Pohjalaisen Osakunnan ansiomerkki annetaan kiitollisuuden ja tunnustuksen
osoituksena osakuntatoiminnassa ansioituneelle entiselle tai nykyiselle jäsenelle.
Etelä-Pohjalaisen Osakunnan harrastusmerkki annetaan Osakunnan jäsenelle
tunnustuksena aktiivisesta osallistumisesta Osakunnan toimintaan.
71 §
Etelä-Pohjalaisen Osakunnan sääntöjen 66–68 pykälissä mainituista ja muista
mahdollisista tunnuksista voidaan määrätä tarkemmin ohjesäännössä.
72 §
Etelä-Pohjalaisen Osakunnan alaisuudessa voi toimia kerhoja. Niiden toiminnasta
voidaan määrätä tarkemmin ohjesäännössä.
73 §
Osakunnan jäsen saa halutessaan todistuksen toiminnastaan Osakunnassa. Todistuksen
antaa pääsihteeri. Kuraattori tai hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa todistuksen.
74 §
Osakunnan nimen kirjoittaa kuraattori, hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
kaksi yhdessä.
Osakunnan puhevallan käyttöön voi Osakunnan kokous antaa valtakirjan. Jos valtakirjaa
ei ole annettu, käyttää Osakunnan puhevaltaa kuraattori.

Tietosuojaselosteet

Jäsenrekisteri

Jäsenkirjat

Sähköpostilistat

Tapahtumarekisteri

Virkailijalistat

Kutsuvieraslista