EPO-tietoa-5-materiaalit-web

Säännöt ja tietosuojaseloste

Tältä sivulta löydät Etelä-­Pohjalaisen Osakunnan säännöt, sekä henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojaselosteet.

Etelä­-Pohjalaisen Osakunnan säännöt

Säännöt Word-muodossa (.docx): Etelä-Pohjalaisen Osakunnan säännöt 2011

Käsitelty kokouksissa 19.9.2011 ja 5.10.2011
Rehtori vahvistanut säännöt 3.11.2011. Säännöt astuneet voimaan 7.11.2011.

I LUKU

OSAKUNNAN TARKOITUS

1 §
Etelä­-Pohjalainen Osakunta on yksi niistä Helsingin yliopiston opiskelijoiden keskuuteen perustetuista osakunnista, joista säädetään yliopistolaissa (24.7.2009/558) ja Helsingin yliopiston johtosäännössä (8.10.2009).

2 §
Osakunnan tarkoituksena on yhdistää osakuntalaiset, luoda monipuoliset edellytykset jäsentensä viihtyisälle ja kehittävälle yhdessäololle, parantaa heidän sosiaalisia olojaan, tukea ja kehittää heidän harrastuksiaan, auttaa yhteyksien ja suhteiden luomisessa työelämään sekä pitää yllä jäsenistönsä mielenkiintoa maakunnallisiin, yhteiskunnallisiin ja kansainvälisiin asioihin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Osakunta pitää yhteyttä samojen tavoitteiden hyväksi toimiviin järjestöihin ja yhteisöihin sekä kanta­-alueeseen, se järjestää tilaisuuksia ja harjoittaa julkaisu­ ja aluetoimintaa.

II LUKU

OSAKUNNAN KANTA-­ALUE

3 §
Etelä­-Pohjalaisen Osakunnan kanta­-alueena on Vaasan läänin 31.8.1997 käsittämä alue.

III LUKU

OSAKUNNAN JÄSENET

4 §
Osakunnan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, ulkojäsenet, kannatusjäsenet, seniorijäsenet ja kunniajäsenet.

VARSINAISET JÄSENET

5 §
Osakunnan varsinaisia jäseniä ovat ne Helsingin yliopiston kirjoissa olevat opiskelijat, jotka Osakunnan hallitus on hyväksynyt jäseniksi ja jotka ovat maksaneet lukuvuosittaisen jäsenmaksunsa Osakunnalle.

6 §
Osakunnan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Helsingin yliopiston kirjoissa oleva perustutkinto­-opiskelija, joka ei kuulu toiseen Helsingin yliopiston Osakuntaan, mikäli hänellä on maakunnallisia tai sukulaissiteitä osakunnan kanta­-alueelle tai osakuntaan tai joka muuten osoittaa kiinnostusta osakunnan kanta-­aluetta tai osakuntaa kohtaan.

Lisäksi vastaavat ehdot täyttävä Helsingin yliopiston jatko-­opiskelija voidaan hakemuksesta hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.

7 §
Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Jäsenyys voidaan hylätä vain, jos siihen on erityisiä syitä. Hallituksen jäsenyyttä koskevasta päätöksestä voi asianomainen valittaa Osakunnan kokoukselle. Kirjallinen valitus on toimitettava 14 päivän kuluessa jäsenyyttä koskevan päätöksen tiedoksi saamisesta Osakunnan kuraattorille tai hallituksen puheenjohtajalle.

8 §
Jokaisen uuden varsinaisen jäsenen on ilmoittauduttava Osakunnassa ja merkittävä henkilötietonsa Osakunnan nimikirjaan.

9 §
Osakunnan varsinaisella jäsenellä on äänioikeus Osakunnan kokouksissa ja oikeus tulla valituksi Osakunnan virkoihin ja luottamustoimiin.

10 §
Varsinainen jäsen katsotaan eronneeksi Osakunnasta, jos hän jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä lukuvuotena tai jos hänet poistetaan yliopiston kirjoista.

11 §
Varsinainen jäsen voi erota Osakunnasta kesken lukuvuoden ilmoittamalla siitä Osakunnan hallitukselle kirjallisesti. Mikäli hän eroaa Osakunnasta liittyäkseen toiseen Osakuntaan, hänelle annetaan pyynnöstä erotodistus.

12 §
Osakunnan kokouksella on oikeus erottaa määräajaksi tai toistaiseksi varsinainen jäsen, joka on käyttäytymisellään huomattavasti vaikeuttanut Osakunnan toimintaa tai jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joita hänellä on Osakunnalle sen jäsenenä. Erottamispäätös on tehtävä vähintään 4/5 enemmistöllä annetuista äänistä. Erottamisesta on viipymättä ilmoitettava rehtorille.

13 §
Osakunnasta erotettu opiskelija voi 7 §:ssä säädetyllä tavalla hakea uudelleen Osakunnan jäseneksi. Osakunnan on asiaa ratkaistessaan otettava huomioon hakijan perustelut sekä erottamisen syy.

ULKOJÄSENET

14 §
Osakunnan ulkojäseneksi voidaan hyväksyä muussa kuin Helsingin yliopistossa korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija, joka muutoin täyttää 6 §:n ehdot.

Muussa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa opiskeleva jatko-­opiskelija voidaan hakemuksesta hyväksyä ulkojäseneksi.

Ulkojäseneksi hyväksymisestä päätetään 7 §:n mukaisesti.

15 §
Ulkojäsenen on ilmoittauduttava Osakuntaan ja maksettava ulkojäsenmaksu, joka on suuruudeltaan sama kuin varsinaisilla jäsenillä. Jokaisen uuden ulkojäsenen on ilmoittauduttava Osakunnassa ja merkittävä henkilötietonsa Osakunnan ulkojäsenille tarkoitettuun nimikirjaan.

16 §
Ulkojäsen voidaan valita Osakunnan hallituksen jäseneksi, virkailijaksi, valmistelevan ja toimeenpanevan toimikunnan tai valiokunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi. Ulkojäsentä ei voida valita kuraattoriksi, hallituksen puheenjohtajaksi tai hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Taloudellisten ja sosiaalisten etujen osalta ulkojäsen on yhdenvertainen varsinaisten jäsenten kanssa.

17 §
Ulkojäsenellä on Osakunnan kokouksissa läsnäolo­- ja puheoikeus.

18 §
Ulkojäsenen katsotaan eronneen Osakunnasta, jos hän jättää vuosittaisen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä lukuvuotena, tai hänet poistetaan korkeakoulunsa kirjoista.

19 §
Ulkojäsenen erottamisesta on voimassa, mitä 12–13 §:ssä säädetään varsinaisen jäsenen erottamisesta.

KANNATUSJÄSENET

20 §
Osakunnan kannatusjäsen on jokainen Osakunnan entinen varsinainen tai ulkojäsen, joka on maksanut vuotuisen kannatusjäsenmaksun sekä muu kannatusjäsenmaksun maksanut henkilö, jonka Osakunnan hallitus on hakemuksesta hyväksynyt kannatusjäseneksi. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös oikeushenkilö.

Kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää Osakunnan kokous. Kannatusjäsenille tarjottavista palveluista ja tilaisuuksista päättää Osakunnan hallitus. Kannatusjäsenellä tai kannatusjäsenen ollessa oikeushenkilö sen edustajalla on oikeus olla läsnä Osakunnan kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa. Osakunnan kokouksissa kannatusjäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus.

SENIORIJÄSENET

21 §
Osakunnan seniorijäsen on jokainen entinen Osakunnan varsinainen tai ulkojäsen, jonka Osakunnan hallitus on hyväksynyt seniorijäseneksi. Seniorijäsenellä on oikeus olla läsnä Osakunnan kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa. Osakunnan kokouksissa seniorijäsenellä on puheoikeus.

KUNNIAJÄSENET

22 §
Osakunnan kunniajäseneksi voidaan kutsua Osakunnan entinen jäsen tai muu henkilö, joka on huomattavalla tavalla toiminut Osakunnan, pohjalaisuuden tai kanta­-alueen hyväksi tai jolle muuten tahdotaan osoittaa erityistä kunnioitusta. Ehdotus kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään Osakunnan kokouksessa vähintään 50 jäsenen tai kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoittamalla kirjelmällä. Asia ratkaistaan ilman keskustelua seuraavassa Osakunnan kokouksessa. Ellei ehdotusta tällöin kannata suljetuin lipuin toimitetussa äänestyksessä vähintään 2/3 äänestäneistä, katsotaan ehdotus rauenneeksi eikä asiasta mainita kokouksen pöytäkirjassa.

IV LUKU

INSPEHTORI JA KURAATTORI

23 §
Osakunnalla on inspehtori, jonka tulee olla Helsingin yliopiston professori. Inspehtorin tehtävänä on tukea ja valvoa Osakunnan toimintaa sekä olla yhdyssiteenä yliopiston ja Osakunnan välillä. Inspehtorilla on Osakunnan kokouksissa ja Osakunnan hallituksen kokouksissa läsnäolo­-, puhe-­ ja esitysoikeus.

24 §
Inspehtorin vaali toimitetaan Osakunnan kokouksessa suljetuin lipuin, jos ehdokkaita on useampi kuin yksi. Ellei ensimmäisessä äänestyksessä kukaan ehdokkaista saa yli puolta äänistä, toimitetaan uusi äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Valituksi tulee se, jota tässä äänestyksessä useimmat ovat kannattaneet. Jos äänet toisessa äänestyksessä menevät tasan, ratkaisee arpa. Vaalin tulos on ilmoitettava rehtorille. Jos inspehtori on pidemmän aikaa estynyt hoitamasta tehtäviään, valitaan edellä mainitulla tavalla virkaa toimittava inspehtori.

25 §
Osakunnan toimintaa johtaa ja valvoo kuraattori, jolla on Osakunnan kokouksissa, Osakunnan hallituksen kokouksissa ja kaikissa Osakunnan valio­ ja toimikunnissa läsnäolo-­, puhe-­ ja esitysoikeus. Tehtävässään kuraattorin on noudatettava Osakunnan sääntöjä, päätöksiä ja perinteitä. Kuraattori valvoo Osakunnan sääntöjen, ohjesääntöjen ja rahastojen sääntöjen noudattamista. Osakunta valitsee kuraattorikseen kahdeksi vuodeksi kerrallaan loppututkinnon suorittaneen entisen tai nykyisen varsinaisen jäsenensä. Kuraattoriksi voidaan valita myös Osakunnan toimintaan hyvin perehtynyt opiskelijajäsen.

Kuraattori valitaan talvikokouksessa ja hänen toimikautensa alkaa Osakunnan vuosijuhlan jälkeisenä päivänä. Vaali toimitetaan, kuten inspehtorin vaalista on säädetty. Jos kuraattori on pidemmän aikaa estynyt hoitamasta tehtäväänsä tai eroaa kesken toimikautensa, valitaan edellä mainitulla tavalla virkaa toimittava kuraattori Osakunnan seuraavaan vuosijuhlaan saakka.

V LUKU

OSAKUNNAN HALLINTO

OSAKUNNAN KOKOUS

26 §
Osakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää Osakunnan kokous. Osakunnan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kymmenen (10) äänioikeutettua jäsentä on läsnä.

27 §
Osakunnan kokoukset ovat varsinaisia ja ylimääräisiä. Varsinaisia kokouksia ovat syyskokous, talvikokous ja kevätkokous. Muut kokoukset ovat ylimääräisiä.

28 §
Osakunnan kokouksen kutsuu koolle inspehtori, kuraattori tai Osakunnan hallitus. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle myös, kun vähintään kymmenen (10) jäsentä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti Osakunnan hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa siitä, kun koollekutsuja on saanut vaatimuksesta tiedon.

29 §
Osakunnan kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta Osakunnan ilmoitustaululla sekä kalenterivuoden ensimmäisessä Osakunnan kokouksessa päätettävällä virallisella ilmoitustavalla. Kokousilmoituksessa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat.

30 §
Osakunnan talvikokous on pidettävä helmikuun aikana. Kokouksessa käsiteltäviä sääntömääräisiä asioita ovat:

 1. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman vahvistaminen
 2. Kunnia-­, ansio-­ ja harrastusmerkkien myöntäminen
 3. Osakunnan kuraattorin valinta kaksivuotiskaudelle
 4. Osakunnan edustajan ja varaedustajan valinta Osakuntien Yhteisvaltuuskunta ry:een
 5. Osakunnan ehdokkaiden valinta Kiinteistö Oy Osakunnan hallitukseen sekä tilintarkastajiksi, Kiinteistö Oy Artin hallitukseen ja tilintarkastajiksi, Kiinteistö Oy Kämnerintie 7:n hallitukseen sekä tilintarkastajiksi ja Ylioppilasasuntolasäätiön tilintarkastajaksi
 6. Muut esille tulevat asiat

31 §
Kevätkokous on pidettävä aikaisintaan maaliskuun 25. päivänä ja viimeistään huhtikuun 15. päivänä. Kokouksessa käsiteltäviä sääntömääräisiä asioita ovat:

 1. Osakunnan ja Osakunnan rahastojen tilinpäätöksien vahvistaminen
 2. Vastuuvapaudesta päättäminen
 3. Osakunnan ehdokkaiden valinta Oy Botta Ab:n hallitukseen
 4. Osakunnan ehdokkaiden valinta Oy Botta Ab:n tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi
 5. Muut esille tulevat asiat

32 §
Syyskokous on pidettävä marraskuun aikana. Kokouksessa käsiteltäviä sääntömääräisiä asioita ovat:

 1. Hallituksen vaali
 2. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali
 3. Pääsihteerin, taloudenhoitajan, emäntien, isäntien ja muiden virkailijoiden vaali
 4. Osakunnan edustajien valinta Osakunnan stipendirahaston hoitokuntaan
 5. Kunnia-­, ansio-­ ja harrastusmerkkitoimikuntien asettaminen
 6. Osakunnan edustajien valinta Pohjalaiseen Valtuuskuntaan (PV) sekä PV:n tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
 7. Osakunnan edustajien valinta Pohjalaisten Aluetutkimustoimikuntaan (POAT) ja tilintarkastajiksi
 8. Osakunnan ehdokkaiden valinta Pohjalaisten Talosäätiö Ostrobotnian (PTO) hallitukseen ja tilintarkastajiksi
 9. Osakunnan talousarvion vahvistaminen
 10. Muut esille tulevat asiat

33 §
Osakunnan kokous päättää 7, 20, 22, 24, 25, 30–32, 40, 52 ja 59 pykälissä mainittujen asioiden lisäksi sääntöjen, rahastojen sääntöjen ja ohjesääntöjen muuttamisesta, jäsenten aloitteista sekä valitsee edustajat kolmivuotiskaudeksi Ylioppilasasuntolasäätiön hallitukseen, POAT:n tutkimusneuvostoon, kolmivuotiskaudeksi PTO:n edustajistoon ja asiantuntijajäsenet tukirahaston hoitokuntaan. Osakunnan kokouksessa on käsiteltävä myös kaikki Osakuntaa koskevat laajakantoiset tai periaatteelliset asiat.

34 §
Osakunnan kokouksessa puhetta johtaa inspehtori, kuraattori tai heidän ollessa estyneitä kokouksen valitsema varsinainen jäsen.

35 §
Äänestyksissä ja vaaleissa eniten ääniä saanut ehdotus voittaa, ellei säännöissä ole toisin mainittu. Hallituksen puheenjohtajan, pääsihteerin, taloudenhoitajan, isännän ja emännän vaaleissa toimitaan, kuten inspehtorin vaalissa on säädetty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Vaali toimitetaan ilman äänestystä, kun ehdokkaita on vain yksi. Vaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos joku sitä vaatii.

Osakunnan edustajat Pohjalaisen Valtuuskuntaan valitaan suhteellisella vaalitavalla, mikäli Osakunnan kokous ei ole yksimielinen edustajien valinnasta. Suhteellisessa vaalissa jokaisen on kirjoitettava vaalilippuunsa niin monta nimeä kuin on valittavia. Vertausluvut määräytyvät siten, että vaalilipussa ensimmäisenä oleva nimi saa niin monta vertauspistettä kuin on valittavia, toinen yhden vähemmän ja niin edelleen. Suurimman ja toiseksi suurimman vertausluvun saaneet valitaan Osakunnan varsinaisiksi edustajiksi Pohjalaiseen Valtuuskuntaan. Kolmanneksi ja neljänneksi suurimmat vertausluvut saaneet valitaan varaedustajiksi.

36 §
Päätöksen tekeminen ensimmäistä kertaa käsiteltävänä olevasta asiasta siirretään seuraavaan kokoukseen, jos vähintään viisi (5) varsinaista jäsentä sitä vaatii. Uusi kokous on kutsuttava koolle 30 päivän kuluessa. Asian siirtämisestä uudelleen päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

37 §
Osakunnan sääntöjen, rahastojen sääntöjen ja ohjesääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä Osakunnan kokouksessa.

Osakunnan säännöt astuvat voimaan, kun yliopiston rehtori on ne hyväksynyt.

Rahastojen sääntöjen ja ohjesääntöjen voimaantulon aikataulusta päätetään niiden toisen käsittelyn yhteydessä.

38 §
Osakunnan kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään päätökset ja tehdyt vastaehdotukset sekä mahdolliset äänestystulokset. Osakunnan kokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan yhdessä puheenjohtajan kanssa. Tarkastuksen ajasta ilmoitetaan kokouksessa. Tarkastettuun pöytäkirjaan ei saa tehdä muutoksia. Tarkastettu pöytäkirja on asetettava nähtäväksi Osakunnan ilmoitustaululle kymmenen (10) päivän kuluessa kokouksesta ja sen on oltava nähtävillä 14 päivän ajan.

39 §
Osakunnan kokouksen päätökseen tyytymätön kokouksessa läsnä ollut ja päätöstä vastustanut Osakunnan jäsen saa ilmoittaa eriävän mielipiteensä joko suullisesti heti päätöksenteon jälkeen tai kirjallisesti viimeistään pöytäkirjaa tarkastettaessa. Eriävä mielipide on merkittävä pöytäkirjaan.

40 §
Kuraattori voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Osakunnan hallituksen ja muun toimielimen päätöksestä, jos kuraattori katsoo päätöksen olevan lain tai Osakunnan sääntöjen vastainen. Lisäksi kuraattori voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Osakunnan hallituksen ja muun toimielimen päätöksestä, jos kuraattori katsoo asian olevan Osakunnan toiminnalle olennainen ja ilmeisen haitallinen. Osakunnan kokouksen päätöksestä kuraattori ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Kuraattorin oikaisuvaatimus Osakunnan hallituksen päätöksestä tehdään Osakunnan hallitukselle ja oikaisuvaatimus toimielimen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa kokouksesta. Jos kuraattori on tyytymätön oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen, voi hän saattaa asian Osakunnan kokouksen ratkaistavaksi 14 päivän kuluessa. Osakunnan kokouksen tekemä ratkaisu on lopullinen.

Kuraattori voi määrätä, että Osakunnan hallituksen tai muun toimielimen päätöstä, josta kuraattorilla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus, ei saa panna täytäntöön ennen kuin oikaisuvaatimus on käsitelty. Kuraattori voi myös määrätä, että hallituksen ja muun toimielimen oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on käsitelty Osakunnan kokouksessa.

41 §
Osakunnan kokouksen hallintoasiaa koskevasta päätöksestä haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-­oikeuteen, siten kuin yliopistolain 86 §:ssä säädetään.

Osakunnan kokouksen muuta kuin hallintoasiaa koskevasta päätöksestä haetaan muutosta valittamalla inspehtorikollegiolle, siten kuin yliopiston johtosäännön 88 §:ssä määrätään.

Kuraattorilla on oikeus kieltää Osakunnan kokouksen valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpano.

OSAKUNNAN HALLITUS

42 §
Osakunnan hallituksen tehtävänä on Osakunnan käytännön toiminnan järjestäminen ja hoitaminen. Hallitus päättää kaikista niistä asioista, jotka näiden sääntöjen mukaan eivät kuulu Osakunnan muun toimielimen tai virkailijan päätettäviksi. Hallituksen tehtävistä voidaan määrätä tarkemmin ohjesäännössä.

43 §
Osakunnan hallitus valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. Ensimmäiseksi kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä. Hallitukseen voidaan valita puheenjohtajan lisäksi 7–11 jäsentä, joista vähintään yhden on oltava Osakunnan varsinainen jäsen. Puheenjohtaja tekee kokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan ehdottamat jäsenet valitaan, mikäli 1/5 läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä ei vastusta ehdotusta. Jos 1/5:n vähemmistö vastustaa ehdotusta, hallituksen jäsenet valitaan suhteellisella vaalilla.

Vaaleissa ehdokkaina ovat hallituksen puheenjohtajan ehdottamien henkilöiden lisäksi jokainen Osakunnan varsinainen tai ulkojäsen, jota kokouksessa on ehdotettu. Suhteellisessa vaalissa jokaisen on kirjoitettava vaalilippuunsa niin monta nimeä kuin on valittavia. Vertausluvut määräytyvät siten, että vaalilipussa ensimmäisenä oleva nimi saa niin monta vertauspistettä kuin on valittavia, toinen yhden vähemmän ja niin edelleen.

44 §
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja. Ensimmäisessä kokouksessa hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka toimii puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estynyt.

45 §
Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään päätökset ja vastaehdotukset sekä mahdolliset äänestystulokset. Pöytäkirja on asetettava julkisesti saataville 10 päivän kuluessa kokouksesta.

46 §
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet siihen kuuluvista on läsnä, joukossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

47 §
Hallituksen jäsenten ollessa erimielisiä asia ratkaistaan äänestämällä. Mikäli yksikin jäsen sitä vaatii, on äänestettävä suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

48 §
Hallituksen käsiteltävänä oleva asia on siirrettävä seuraavaan kokoukseen, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä niin vaatii. Asian siirtämisestä uudelleen päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

49 §
Osakunnan virkailijoilla on läsnäolo­ ja puheoikeus hallituksen kokouksessa. Jokainen Osakunnan jäsen saa esittää hallituksen kokoukselle asian tai aloitteen, jonka hän on ennalta esitellyt hallituksen puheenjohtajalle. Esityksen tekijä saa olla läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

50 §
Hallitus voi asettaa valiokuntia, toimikuntia ja virkailijoita toimikaudekseen.

51 §
Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautensa, Osakunnan kokous valitsee uuden jäsenen hallituksen puheenjohtajan ehdotuksesta. Jos puheenjohtaja eroaa kesken toimikautensa, valitaan uusi hallitus 43 §:ssä säädetyllä tavalla, tällöin uuden hallituksen toimikausi kestää kuluvan kalenterivuoden loppuun.

52 §
Osakunnan kokous voi erottaa hallituksen tai sen jäsenen kesken toimikauden, mikäli hallitus tai sen jäsen ei nauti Osakunnan luottamusta. Luottamuskysymys pannaan vireille joko

 1. viipymättä sitä varten 28 §:n mukaisesti kutsuttavassa ylimääräisessä kokouksessa tai
 2. siten, että vähintään kymmenen (10) Osakunnan jäsentä kirjallisesti pyytää vähintään 14 päivää ennen Osakunnan kokousta asian ottamista esityslistalle.

Luottamuskysymyksestä on äänestettävä kokouksessa keskustelun jälkeen. Ratkaisu tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Erotetun hallituksen tai sen jäsenen tilalle valitaan uusi hallitus tai sen jäsen 43 §:ssä säädetyllä tavalla.

OSAKUNNAN VIRKAILIJAT JA VALIOKUNNAT

53 §
Osakunnan pysyviä virkailijoita ovat pääsihteeri, taloudenhoitaja, emännät ja isännät. Pysyvän viran perustamisesta päättää Osakunnan kokous.

54 §
Virkailijoiden ja valiokuntien tehtävistä voidaan määrätä tarkemmin ohjesäännöissä.

VI LUKU

OSAKUNNAN TALOUS

55 §
Osakunnan tilikausi on kalenterivuosi.

56 §
Hallitus vastaa Osakunnan taloudenhoidosta Osakunnan vahvistaman talousarvion mukaan niiltä osin kuinnäillä säännöillä ei ole toisin määrätty. Rahastojen hoitokunnat vastaavat rahastojen varallisuuden hoidosta. Tarvittaessa Osakunnan kokous voi hyväksyä lisätalousarvioita.

57 §
Taloudenhoitaja huolehtii Osakunnan käytännön taloudenhoidosta sekä on tilivelvollinen yhtäläisesti hallituksen jäsenien kanssa.

58 §
Ollessaan tilapäisesti estynyt taloudenhoitajan on hankittava itselleen sijainen. Sijaisen hyväksyy hallitus ja hänen on oltava Osakunnan nykyinen tai entinen jäsen. Taloudenhoitaja vastaa sijaisen toiminnasta.

59 §
Osakunnan kokous määrää jäsenmaksun varsinaiselle jäsenelle ja ulkojäsenelle. Lisäksi Osakunta voi päättää ylimääräisten maksujen perimisestä.

60 §
Osakunnan pysyvät rahastot ovat Etelä­-Pohjalaisen Osakunnan stipendirahasto ja tukirahasto. Erityisiätarkoituksia varten Osakunta voi perustaa muita rahastoja. Rahastojen hoidosta voidaan antaa tarkempia määräyksiä rahastojen säännöissä.

Osakunnan stipendirahaston hoitokuntaan kuuluvat inspehtori, kuraattori, kaksi osakunnan kokouksen valitsemaa Osakunnan seniorijäsentä ja kaksi varsinaista tai ulkojäsentä. Osakunnan taloudenhoitaja toimii hoitokunnan taloudenhoitajana ja sihteerinä, ilman äänoikeutta.

Osakunnan tukirahaston hoitokuntaan kuuluvat kuraattori, hallituksen puheenjohtaja, yksi hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen ja kolme Osakunnan kokouksen valitsemaa Osakunnan seniorijäsentä. Osakunnan taloudenhoitaja toimii hoitokunnan taloudenhoitajan ja sihteerinä.

61 §
Osakunnan talouden hoidosta voidaan määrätä tarkemmin ohjesäännössä.

TILINTARKASTUS

62 §
Osakunnalle valitaan syyskokouksessa kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajaksi on esteellinen henkilö, joka:

 1. on tai on ollut edellisen vuoden aikana toimessa, josta seuraa tilivelvollisuus Osakunnalle
 2. on velkaa Osakunnalle.

Jos tilintarkastaja tai varatilintarkastaja tulee toimikautensa kestäessä esteelliseksi tai pysyvästi estyneeksi, hänen on ilmoitettava siitä viipymättä Osakunnan hallitukselle tai kuraattorille, jolloin on valittava uusi tilintarkastaja tai varatilintarkastaja.

63 §
Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien on oltava talousasioihin perehtyneitä.

64 §
Osakunnan ja rahastojen tilit on tarkastettava tilivuoden päätyttyä maaliskuun 25. päivään mennessä. Osakunnan ja rahastojen tilintarkastuskertomukset on esitettävä Osakunnan kevätkokoukselle.

VII LUKU

ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

65 §
Osakunta viettää vuosipäiväänsä maaliskuun 21. päivänä, koska samana päivänä vuonna 1863 Juhana Vilhelm Snellman nimitettiin maan hallituksen jäseneksi ja Yrjö Sakari Yrjö-­Koskinen yliopiston professoriksi. Vuosijuhlapäiväksi Osakunta voi valita muun edellä mainittua päivää lähellä olevan päivän.

66 §
Osakunnan lipussa on valkoisella pohjalla tähkäseppeleen ympäröimänä vanhan Pohjanmaan vaakuna. Osakunnan lippua käytetään Osakunnan vuosijuhlassa ja Porthan­-juhlassa. Lipun käyttämisestä muissa tilaisuuksissa päättää Osakunnan hallitus. Kuitenkin voi Osakunnan kuraattori kiireellisissä tapauksissa suostua lipun käyttöön myös ilman hallituksen päätöstä.

67 §
Osakuntanauhan värit ovat vaaleansininen­valkoinen­vaaleansininen. Osakuntanauhan myöntämisestä muille kuin Osakunnan jäsenille päättää Osakunnan hallitus tai kuraattori. Osakuntanauhaa voidaan käyttää Osakuntien juhlatilaisuuksissa ja akateemisissa juhlissa.

68 §
Etelä-­Pohjalaisen Osakunnan kunniamerkki annetaan Osakunnan entiselle jäsenelle, joka on toiminut Osakunnan, pohjalaisuuden tai kanta­alueen hyväksi tai jolle tahdotaan osoittaa kunnioitusta.

Osakunnan kunniajäseneksi kutsuttu henkilö saa kunniamerkin. Etelä-­Pohjalaisen Osakunnan ansiomerkki annetaan kiitollisuuden ja tunnustuksen osoituksena osakuntatoiminnassa ansioituneelle entiselle tai nykyiselle jäsenelle.

Etelä-­Pohjalaisen Osakunnan harrastusmerkki annetaan Osakunnan jäsenelle tunnustuksena aktiivisesta osallistumisesta Osakunnan toimintaan.

69 §
Etelä-­Pohjalaisen Osakunnan sääntöjen 66–68 pykälissä mainituista ja muista mahdollisista tunnuksista voidaan määrätä tarkemmin ohjesäännössä.

70 §
Etelä­-Pohjalaisen Osakunnan alaisuudessa voi toimia kerhoja. Niiden toiminnasta voidaan määrätä tarkemmin ohjesäännössä.

71 §
Osakunnan jäsen saa halutessaan todistuksen toiminnastaan Osakunnassa. Todistuksen antaa pääsihteeri. Kuraattori tai hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa todistuksen.

72 §
Osakunnan nimen kirjoittaa kuraattori, hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kaksi yhdessä.

Tietosuojaselosteet

Jäsenrekisteri

Jäsenkirjat

Sähköpostilistat

Tapahtumarekisteri

Virkailijalista

Kutsuvieraslista